Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - internetový zásilkový obchod.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obchodní firma Jiří Bláha

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je firma Jiří Bláha, IČ 435 33 507,DIC: CZ6203230770 se sídlem Dělnická 1142, 512 51 Lomnice nad Popelkou, jako prodávající (dále jen „Jiří Bláha“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
Další informace o fa.Jiří Bláha jsou uvedeny na webové stránce www.gastroeu.cz
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Jiřím Bláhou nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník ( dále také jen jako ,, ObchZ " )vše ve znění novel a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.Přijetí zboží platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi zavázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Kupující podnikatel - je osoba,která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.Tento kupující se řídí Obchodními podmínkami v rozsahu,které se ho týkají a Obchodním zákoníkem. 

V případě, kdy spotřebitel zadá své IČO při objednávce na něj bude nahlíženo jako na kupujícího podnikatele. V tom případě se pak uzavřená smlouva řídí obecnými ustanoveními o kupní smlouvě.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Jiřího Bláhy, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Jiřího Bláhy nebo smluvních partnerů fa.Jiřího Bláhy, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky,případně požadovat platbu předem na bankovní účet pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat a převzít zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na uvedenou e-mailovou adresu (popř. telefon) zákazníka.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Jiří Bláha sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, fa.Jiří Bláha si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Jiřího Bláhy, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) fa.Jiří Bláha neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Jiřím Bláhou uváděny včetně včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na doručovací adresu fa. Jiří Bláha , Dělnická 1142 , 512 51 Lomnice nad Popelkou .

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které fa.Jiřího Bláhy splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli fa.Jiřího Bláhy a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
vii) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
viii) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
ix) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
x) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Jiří Bláha zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Jiřího Bláhy.
k) v případě, že spotřebitel má stížnost, se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Jiřím Bláhou tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku . Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Jiřího Bláhy, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Jiřím Bláhou, za případné chyby při přenosu dat fa.Jiřího Bláhy nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy fa.Jiří Bláha neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu fa.Jiřího Bláhy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Kupní smlouvou se fa.Jiří Bláha zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Jiřímu Bláhovi kupní cenu.
Fa.Jiří Bláha si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Fa.Jiřího Bláhy Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
Fa.Jiří Bláha splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li fa.Jiří Bláha věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, fa.Jiří Bláha odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
Dodá-li fa.Jiří Bláha větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
Fa.Jiří Bláha odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Jiří Bláha věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Jiří Bláha věc pro přepravu.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Jiří Bláha způsobil porušením své povinnosti
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Jiří Bláha umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Jiří Bláha škodu způsobil porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
Odpovědnost Jiřího Bláhy
Jiří Bláha odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Jiří Bláha odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Jiří Bláha nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Jiří Bláha uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je Jiří Bláha zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí Jiřímu Bláhovi, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Jiřího Bláhy; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Jiří Bláha vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Jiří Bláha nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Jiří Bláha nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Jiří Bláha dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Jiří Bláha odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Jiří Bláha vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Jiřího Bláhy.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující Jiřímu Bláhovi na její náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Zárukou za jakost se Jiří Bláha zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Jiří Bláha, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Práva kupujícího vyplívající odpovědnosti prodávajícího za vady,včetně záruční odpovědnosti prodávajícího uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Bláha Jiří, Dělnická 1142 , 512 51 Lomnice nad Popelkou – případně email. adresa reklamaceblahalomnice@centrum.cz

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupit lze korespondenčně / písemně /, a to na doručovací adresu Jiří Bláha , Dělnická 1142 , 512 51 Lomnice nad Popelkou. Případně elektronicky na email : blahalomnice1@seznam.cz
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Jiřímu Bláhovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Jiřího Bláhy obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na doručovací adresu Jiřího Bláhy spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
Spotřebitel odpovídá Jiřímu Bláhovi pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě,že bude vrácené zboží ve lhůtě 14 dnů nekompletní,opotřebované či poškozené a dojde tím ke snížení hodnoty,přičemž toto snížení hodnoty vzniklo v důsledku nakládání se zboží jinak než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,můžeme vrácenou kupní cenu snížit o částku snížení hodnoty zboží dle ustanovení § 1833. Spotřebitel ponese náklady s pojené s navrácením zboží dle ustanovení § 1820 odst.1g Občanského zákoníku.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Jiří Bláha bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Jiří Bláha však není povinný vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Jiřímu Bláhovi odeslal.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Jiřím Bláhou a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Jiří Bláha právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Jiřímu Bláhovi, co ještě vrátit může, a dá Jiřímu Bláhovi náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Jiří Bláha ,Dělnická 1142 , 512 51 Lomnice nad Popelkou IC: 435 33 507  DIC: CZ6203230770 . Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.gastroeu.cz . Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
Jiří Bláha může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Jiří Bláha pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI.

Zákon č. 61/1997 Sb.Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

§ 16

Oznamovací povinnost

(1) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící nebo upravující líh jsou povinny oznámit správci spotřební daně z lihu

a) zahájení a ukončení sezónní výroby, rafinace, rektifikace a regenerace lihu, a to nejpozději 15 dnů před zahájením a do 15 dnů po ukončení těchto činností,

b) přerušení výroby lihu na dobu delší než deset dnů, nejpozději do tří dnů od každého přerušení,

c) poruchy a závady na měřidlech nebo porušení závěr, nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění,

d) ztráty lihu přesahující normy ztrát lihu, nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění.

(2) Právnické nebo fyzické osoby dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu jsou povinny oznámit Ministerstvu zemědělství a místně příslušnému správci spotřební daně z lihu do tří dnů jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, kterým bylo toto zařízení prodáno, nebo místo, kam bylo zařízení přemístěno.

Plné znění :

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV3tjYlongAhXLxIUKHTq2BW0QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1997-61&usg=AOvVaw2ttK3paTn3FoePzYqgHv7l

VII. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody Jiřího Bláhy: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Tel.objednávky Po-Pá -9.00 hod – 17.OO hod.

VIII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

IX. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronického obchodu Jiřího Bláhy (dále jen „e-shop“);

  2. elektronickou poštou na adrese blahalomnice1@seznam.cz ;

  3. telefonickyv pracovní dobu Po-Pá 9.00 hod - 17.00 hod na tel . čísle + 420 722 541 666

Jiří Bláha doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na www.gastroeu.cz . V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.Nepřevzetí zásilky
Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545.
Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové), je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 500,- Kč dle předchozí věty.
Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány poštou - doporučeně.
Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené náklady a smluvní pokuty), budou vymáhány včetně veškerých nákladů s tímto spojených (např. telefonické a administrativní náklady, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba atd.)
Při objednávce je nutno uvádět pravdivě své údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se i nezaplacení částky za zboží na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy a dluh bude kompletně vymáhán.

X. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:


b. platba předem bankovním převodem


c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Jiřího Bláhy, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

XI. Dodací podmínky


Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je kupujícímu zasíláno kurýrní firmou  případně  Zásilkovnou .

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního uvedeného na eshopu v den objednávky .

Zboží odesíláme od 2 do 8 pracovních dnů , není - li dohodnuté jinak.


Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.gastroeu.cz
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamaceblahalomnice@centrum.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Jiřímu Bláhovi. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Jiřímu Bláhovi možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Jiřího Bláhy a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Případně potvrzená objednávka o odeslání zboží.

XIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Jiřím Bláhou a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Jiří Bláha doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt  http://www.eshop-rychle.cz/gastroeu/2-Kontakty  na Jiřího Bláhu pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 18.2.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Jiřího Bláhy nebo elektronicky na www.gastroeu.cz

 

Přejete si zasílat novinky mailem ?
Kontakt
  • Dělnická 1142,
  • Lomnice nad Popelkou
  • 420 722 541 666
  • blahalomnice1@seznam.cz
Copyright © www.gastroeu.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a optimalizace e-shopu Shop5.cz

© www.gastroeu.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace