Obchodní podmínky

                                                           

Obchodní podmínky

ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“)

1. Úvod

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Obchodní firmy Jiří Bláha, Pekařská 1142 , 51251 Lomnice nad/Popelkou , IČ: 435 33 507 , DIC:CZ6203230770 upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) v českém jazyce prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gastroeu.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Internetový obchod www.gastroeu.cz “).

1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Práva a povinnosti Smlouvou, resp. Obchodními podmínkami neupravená se řídí Občanským zákoníkem, případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. INFORMACE NA WEBOVÉ STRÁNCE

2.1. Veškeré informace o zboží prezentované prostřednictvím katalogu na Webové stránce www.gastroeu.cz jsou ilustrativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Katalog Internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v katalogu Internetového obchodu.

2.3. V rámci Internetového obchodu Prodávající nevyužívá recenze (s výjimkou odkazu na recenze ověřené prostřednictvím Heureka.cz , Zboží.cz , Firmy.cz ).

3. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě www.gastroeu.cz může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (dále jen „Zákaznický účet“). Ze Zákaznického účtu Kupující může objednávat zboží. Zboží lze objednávat bez registrace pouze v případě, že Kupující nemá zřízen Zákaznický účet.

3.2. Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Zákaznickém účtu jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Zákaznického účtu třetími osobami.

3.4. Prodávající může zrušit Zákaznický účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj Zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující provádí objednávku zboží (i) prostřednictvím svého Zákaznického účtu nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace (nemá-li zřízen Zákaznický účet).

4.2. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, jeho množství, způsob dopravy a platby (dále jen „Objednávka“).

4.3. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“ (je-li zvolen způsob přepravy „Vyzvednutí na prodejně – v případě,že je tato možnost umožněna“). Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že souhlasí s Obchodními podmínkami.

4.4. Neprodleně po obdržení Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zboží zadal. Okamžikem doručení tohoto potvrzení dochází k uzavření Kupní smlouvy, s výjimkou případů, kdy je postupováno dle odst. 4.5 nebo odst. 4.6 Obchodních podmínek.

4.5. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit nebo bylo zboží v katalogu Internetového obchodu www.gastroeu.cz prezentováno s chybou, zašle Prodávající Kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zboží zadal, pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky Prodávajícímu na jeho kontaktní e-mailovou adresu.

    1. Každá Objednávka přijatá Prodávajícím je závazná,.Kupující může zrušit Objednávku telefonicky +420 722 541 666 nebo e-mailem info@gastroeu.cz na Webové stránce www.gastroeu.cz (viz kontaktní údaje uvedené v odst. 12.10 Obchodních podmínek).

    2. Nedílnou součástí každé objednávky jsou aktuální Obchodní podmínky,Ochrana osobních údajů, , Kontaktní údaje , Reklamační protokol a vzor Odstoupení od smlouvy

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

(i) v hotovosti nebo bezhotovostně platební / kreditní kartou v rámci Osobního odběru na vybrané prodejně;

(ii) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;

(iii) bezhotovostně převodem na účty Prodávajícího (i) CZK: č. 1027897406 /5500 vedený u RAIFFSENBANK (dále jen „Účet“);

(iv) bezhotovostně platební / kreditní kartou.

5.2. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 5.4 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na Účet je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet.

5.4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Prodávající vystaví na požádání Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné na adresu elektronické pošty info@gastroeu.cz prodávajícího: případně Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím chatu na Webové stránce (viz kontaktní údaje uvedené v odst. 12.10 Obchodních podmínek).

6.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy v souladu s odst. 6.1 Obchodních podmínek dojde ke zrušení Kupní smlouvy od počátku. Zboží musí být Kupujícím vráceno Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, a to ve stavu, v jakém bylo Kupujícímu dodáno (Kupující se může se zbožím jen „seznámit“, obdobně jako by zboží zkoušel v kamenné prodejně). Kupující v případě odstoupení od Kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

6.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím v souladu s odst. 6.1 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající může Kupujícímu vrátit peněžní prostředky i jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. .

6.4. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny..

6.5. Prodávající je oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy bez udání důvodů odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím..

6.6. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Kupujícího okamžikem převzetí tohoto zboží od pověřeného pracovníka společnosti realizující přepravu, resp. okamžikem, kdy měl Kupující zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil. Je-li však přeprava realizována přes třetí osobu určenou Kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, již předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. V takovém případě Prodávající umožní Zákazníkovi uplatnit případná práva ze smlouvy o přepravě vůči dopravci. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přímo pověřenému pracovníkovi společnosti realizující přepravu.

7.5. Kupující bere na vědomí, že škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2158 až 2173 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží:

(a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

(b) je vhodné k účelu, pro který je Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,

(c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

Prodávající dále odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

(d) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

(e) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením Prodávající není vázán, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

(f) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

(g) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

Úprava zakotvená pod písm. (d) až (g) tohoto odstavce se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

8.3. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí (dále jen „Reklamace“).

8.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (tzn. je na Prodávajícím, aby dokázal, že ke dni předání bylo zboží bezvadné). Mezi 1. a 2. rokem od doručení zboží musí Kupující jeho vadnost prokázat sám.

8.5. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odst. 8.3 Obchodních podmínek neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat.

8.6. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění, tzn. (podle své volby) chtít (i) dodání nového zboží bez vady nebo (ii) opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

8.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady.

8.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy v těchto výjimečných případech:

(a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 8.7 Obchodních podmínek,

(b) se vada projeví opakovaně,

(c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

(d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

8.9. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

8.10. Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit (spolu s doložením data, místa a ceny zakoupení) zejména osobně na kterékoliv firemní prodejně Prodávajícího, popř. poštou na adrese výrobního závodu Prodávajícího Pekařská 1142 , 512 51 Lomnice nad Popelkou Reklamované zboží musí být čisté a hygienicky nezávadné.

8.11. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění Reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje (dodání nového zboží / opravu zboží) a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

    1. Reklamace (včetně odstranění vady zboží) musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

    2. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

9 . Oznamovací povinnost


(1) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící nebo upravující líh jsou povinny oznámit  správci spotřební daně z lihu
a) zahájení a ukončení sezónní výroby, rafinace, rektifikace a regenerace lihu, a to nejpozději 15 dnů před zahájením a do 15 dnů po ukončení těchto činností,
b) přerušení výroby lihu na dobu delší než deset dnů, nejpozději do tří dnů od každého přerušení,
c) poruchy a závady na měřidlech nebo porušení závěr, nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění,
d) ztráty lihu přesahující normy ztrát lihu, nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění.
(2) Právnické nebo fyzické osoby dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu jsou povinny oznámit Ministerstvu zemědělství a místně příslušnému  správci spotřební daně z lihu  do tří dnů jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, kterým bylo toto zařízení prodáno, nebo místo, kam bylo zařízení přemístěno.
Plné znění :
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV3tjYlongAhXLxIUKHTq2BW0QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1997-61&usg=AOvVaw2ttK3paTn3FoePzYqgHv7l"

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího (i) pro účely komunikace na chatu (umístěném na Webové stránce), (ii) pro účely vedení Zákaznického účtu, (iii) pro účely členství v Triola klubu, (iv) pro účely jednání o Kupní smlouvě, resp. pro účely plnění Kupní smlouvy a (v) pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu (e-mail) či na telefonní číslo předané Prodávajícímu pro účely plnění Kupní smlouvy.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, identifikační číslo 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je pak kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

13.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

13.3. Všechna práva k Webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

13.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.5. Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu (e-mail).

13.6. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Prodávající a Kupující tímto sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.7. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.8. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek..

13.9. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.10. Kontaktní údaje Obchodní firmy: adresa pro doručování (reklamace) – Jiří Bláha , Pekařská 1142 , 512 51 Lomnice nad /Popelkou adresa elektronické pošty – info@gastroeu.cz , telefon - +420 722 541 666.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 1. 2023.
                  

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace